​​

omoomi1.jpg 

شيوه نامه  اجرائی ورود , اخذ عوارض وتردد خودرو ساخت خارج از كشور

 در منطقه آزاد تجاري – صنعتي ارس

مقدمه:

عوامل، تسهيلات و امتيازات تبیين شده در قانون چگونگي ادارهمناطق آزاد تجاري ـ صنعتي به منظور
 جذب سرمايه سرمايه گذاران داخلي و خارجيدر راستاي دستيابي به اهداف مندرج در اين قانون از جمله رشد و توسعه اقتصادي،افزايش درآمد عمومي، ايجاد اشتغال و تنظيم بازار كار و كالا و حضور فعال در بازارهايجهاني منوط بهبهره مندي از مزاياي قانوني مندرج در اين قانون است.

امکان ورود خودروهاي ساخت خارج از كشور به داخل محدودهمناطق آزاد تجاري_ صنعتي، نحوه
شماره گذاري و عوارض سالانه خودروهاي شماره گذاري شده در داخل مناطق آزاد بهاستناد مفاد مندرج در دستورالعمل و روش اجرائي آئين نامه راهنمائي و رانندگي ويژه مناطقآزاد تجاري ـ صنعتي مصوب 9/7/1373
هيات محترم وزيران پیش بینی و توسط قانون گزاران در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتيتصويب و ابلاغ شده است.

در اجرای آئین نامه های موضوع مواد 10 , 14 و26 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی(آئین نامه اجرائی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری – صنعتی مصوب 10/02/1373 , مقررات صادرات , واردات و امور گمرکی مصوب16/03/1373 و دستورالعمل و روش اجرائی اخذ عوارض مصوب 01/12/1373 و آئین نامهراهنمائی و رانندگی مصوب 22/08/1373) در راستای بهره مندی فعالان اقتصادی , سرمایهگذاران و ساکنین از تسهیلات و مزایای قانونی مناطق آزاد تجاری – صنعتی , ورود , شماره گذاری و بهره برداری از وسائطنقلیه موتوری بر اساس مقررات مناطق آزاد تجاری – صنعتی در محدوده منطقه تا مرکز استان برای اشخاص حقیقی و حقوقی در مصوبهشماره 209224/ت 46487 مورخ 25/10/1390 هیات محترم وزیران بر اساس این شیوه نامه وتصویب نامه شماره 24115/ت 94 ک مورخ 22/08/1373 هیات وزیران امکان پذیر خواهد بود.

 

فصل اول: شرايط لازم براي درخواست ورود خودروي ساخت خارج ازكشور

 

ماده1ـ شرايط ورود خودرو به منطقه:

1ـ1ـ درخواست ورود خودروي ساختخارج از كشور به منطقه توسط اشخاص حقيقي مشروط به اقامت در محدوده منطقه آزادحداقل به مدت سه سال خواهد بود .

تبصره 1: اسناد مثبته برای اقامت عبارت است ازاجاره نامه رسمی واحد مسکونی یا سند مالکیت ملک محل اقامت یا محل کار و یا حکماشتغال شاغلین در ادارات و نهادهای دولتی .

2-1- اشخاص حقوقی در زمان درخواست می بایست حداقل یکسال قبلدر اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی سازمان منطقه آزاد ارس ثبت و مجوز فعالیت ازمعاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان دریافت کرده باشند .

تبصره 2: شركتها و سرمايه گذاران خارجيدر منطقه پس از ثبت و شروع فعاليت مي توانند ضمن تکمیل فرم درخواست ورود خودرو ,  براي ورود خودروي ساخت خارج از كشور برابر اسنادمربوطه مجوز دریافت نمایند. در مجوز صادره ضوابط سازمان برای ورود خودرو و اسنادمورد نیاز قید خواهد شد .

3-1- آژانس ها و شركتهاي حمل و نقلمشروط به اينكه در داخل محدوده فعاليت داشته و مجوز فعاليت از
معاونت اقتصادي دريافت كرده باشند حسب نياز با پیشنهاد معاون اقتصادی و سرمایهگذاری و تصویب سازمان منطقه آزاد ارس , مجاز به ورود و شماره گذاري خودروي ساختخارج از كشور مي باشند.

4-1- تشخيص نياز و تعيين تعداد ورود خودرويساخت خارج از كشور با پیشنهاد معاون اقتصادی و سرمایه گذاری و تصویب سازمان منطقهآزاد ارس مي باشد.

5-1-  اعتبارمجوز ورود خودرو حداکثر شش(6)ماه از تاریخ صدور میباشد .

6-1- سازمان منطقه آزاد ارس هیچ تعهدی درقبال تامین قطعات و لوازم یدکی خودرو وارداتی نخواهد داشت .

ماده2ـ ورودخودروهاي سنگين و نيمه سنگين، ماشين آلات راهسازي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي برای پیمانکارانمستقر در محدوده و واحدهای صنعتی با پیشنهاد معاون اقتصادی و سرمایه گذاری و تائیدو تصویب سازمان امكان پذير خواهد بود.

1-2- اينگونه خودروها (سنگین ونیمه سنگین)مي بايست منحصراً در داخل محدوده فعاليت نمايند.

2-2- جهت ورود خودروهاي سنگين و نيمهسنگين، ماشين آلات راهسازي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي برای واحدهای غیرصنعتی بهازای هر یکسال زیر مدل سال مبلغ سه میلیون(3.000.000)ریال مازاد عوارض اخذ خواهدشد .

ماده3ـ كاركنان سازمان در زماندرخواست ورود خودروي ساخت خارج از كشور ، حداقل با دو(2)سال سابقه خدمت مي توانندنسبت به درخواست ورود خودرو براي استفاده در محدوده مجاز اقدام نمايند.

1-3- مدت زمان تعيين شده در شرايطخاص وفق نظر مدیرعامل و رئيس هيات مديره سازمان قابل تغيير
مي باشد.

2-3- درخواست موسسات و شركتهايتابعه سازمان، در هيات مديره سازمان مطرح خواهد شد.

3-3- تعداد خودروهائی که توسط واحدهایخدمات عمومی شامل شرکت های حمل و نقل عمومی از قبیل اتوبوس رانی , تاکسیرانی و.... می تواند وارد شود , توسط سازمان تعیین و ابلاغ میشود .

ماده4ـ درخواست مجدد ورود خودرو بهداخل محدوده توسط اشخاص حقيقي و حقوقي دارای مجوز از منطقه و ساکنین منطقه جهتاستفاده شخصی هر پنج(5) سال يكبار بلامانع میباشد .

1-4- قبل از وارد نمودن خودرويجديد، خودروي وارداتي قبلي مي بايست از منطقه مرجوع شود.

2-4- تعداد ورود خودرو توسطبنگاهها و نمايشگاهها براساس شرايط عرضه و تقاضا توسط هیات مدیره سازمان تعيين ميگردد.

 

فصل دوم: شماره گذاري و نقل و انتقال مالكيت

ماده5ـ شماره گذاري و نقل و انتقالمالكيت خودروهاي ساخت خارج از كشور در منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي ارس طبق مفادمندرج در ماده 2 الي 17 و تبصره ها و رديفهاي ذيل فصل دوم از آئين نامه راهنمائي ورانندگي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي مصوب جلسه مورخ 9/7/1373 هيات محترم وزيرانانجام خواهد شد اجراي مفاد اين
آئين نامه به استناد رديف 2ـ8 ماده 8 فصل سوم مقررات فرماندهی منطقه ویژه انتظامی مناطقآزاد مستقر در منطقه آزاد ارس مي باشد.

ماده6ـ نحوه ورودخودروي ساخت خارج از كشور  به داخل محدودهمنطقه آزاد ارس:

1ـ6ـ ورود خودرو به داخل محدودهمنطقه, زماني مجاز است كه مشخصات ظاهري آن با تعاريف مندرج در رديفهاي ذيل ماده 1آئين نامه راهنمائي و رانندگي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي منطبق باشد.

2ـ6ـ اشخاص حقيقيو حقوقي مي توانند رأساً با رعايت ضوابط مندرج در اين شيوه نامه نسبت به ورودخودرو ساخت خارج از كشور اقدام نمايند.

3ـ6ـ نمايندگي هاي مجاز شركتهايسازنده خودرو كه مدارك نمايندگي آنها به تأييد سازمان رسيده باشد میتوانند نسبت بهورود خودرو ساخت خارج از كشور اقدام نمايند.

1ـ3ـ6ـ نمايندگيهاي مجاز شركتهاي سازنده موظفند حداکثر طی مدت شش ماه پس از اخذ مجوز ورود خودرو ,نسبت به تأسيس نمایشگاه , تعميرگاه و مراكز ارائه خدمات پس از فروش اقدام نمايند.

2ـ3ـ6ـ در صورتيكه نمايندگي هاي مجازشركتهاي سازنده خودروهاي ساخت خارج از كشور اقدام به ورود خودرو به داخل محدودهمنطقه نموده و نسبت به تأسيس نمایشگاه , مراكز خدمات پس از فروش و يا تعميرگاهاقدام ننمايند مجوز ورود خودروي خارجي دريافتي از سازمان لغو خواهد شد.

3ـ3ـ6ـ تأسيسمراكز نمایشگاهی , خدمات پس از فروش و يا تعميرگاه با دريافت مجوز از سازمانامكانپذير خواهد بود.

ماده7ـ نمايشگاهها و بنگاههاي عرضهخودروي ساخت خارج از كشور مكلفند براساس آئين نامه اخذ عوارض در
مناطق آزاد مبلغ یک میلیون(1.000.000)ریال از قیمت خودرو را در زمان نقل و انتقالبه حساب سازمان واريز نمايند.

ماده 8ـ واردات خودرو سبك طبق ماده 1متناسب با سال جاري ميلادي تا دو سال زیر مدل سال به شرط نو بودن(صفر کیلومتر)مجازاست.

1ـ8ـ خودروهاييكه توسط نمايندگي ها عرضه مي شوند در صورت ورود از طريق اشخاص حقيقي يا شركت هاينمايشگاهي  بايد عوارض تعيين شده رابپردازند.

 

فصل سوم: محدوده تردد خودروهاي ساخت خارج از كشور كه درمنطقه شماره گذاري شده اند.

ماده 9ـ كليه خودروهاي ساخت خارج ازكشور كه در منطقه شماره گذاري شده اند و داراي برگ معتبر معاينه فني از راهنمائي ورانندگي مستقر در منطقه باشند مي توانند به استناد مصوبه شماره 209224/ت 46487 نمورخ 25/10/1390 در محدوده منطقه تا مرکز استان تردد نمايند.

1-9- گمرک سازمان در مناطق متصل بهسرزمین اصلی تضمین لازم را طی تعهدنامه رسمی از صاحبان خودرو اخذ می نماید تا درصورت تخلف از ضوابط مزبور و خروج غیرمجاز از محدوده قانونی برای جلوگیری از تضییعاحتمالی حقوق دولت اقدامات قانونی را بعمل آورد .

2-9- صاحبان خودروهای فوق موظفند هرشش(6)ماه یکبار ضمن مراجعه به گمرک سازمان به همراه خودروی خود گواهی لازم را اخذنمایند .

3-9- صاحب خودرو موظف است طی تعهدنامهرسمی این اختیار را به سازمان بدهد که در صورت تخلف از مقررات مربوطه نسبت به ضبطمبالغ تضمین های اخذ شده و ممانعت از تردد خودرو طی مواعید یادشده اقدام نماید .

4ـ9ـ به منظوركنترل تردد خودروهاي شماره گذاري شده در منطقه در محدوده مصوب دستگاه G.P.S بر روي كليهخودروها نصب و هزینه نصب دستگاه G.P.S از متقاضیان اخذ خواهد شد .

5-9- سازمان میبایست از صاحبان خودروتعهد لازم مبنی بر توجه به حدود محدوده قانونی و حفظ و نگهداری دستگاه مزبور اخذنماید .

6ـ9ـ كليه خودروهاي شماره گذاريشده در منطقه كه در شعاع مجاز و در داخل محدوده منطقه آزاد ارس تردد
مي نمايند ملزم به رعايت قوانين، مقررات و آئين نامه هاي راهنمائي و رانندگي وضوابط زیست محیطی داخل كشورند.

7ـ9ـ در صورتيكه خودروي شمارهگذاري شده در منطقه از شعاع تردد مجاز خارج شده و طبق عملكرد دستگاه G.P.S منصوب بر رويخودرو متوقف شود حسب قرارداد فی مابین سازمان منطقه و دارنده خودرو, مالك خودروبراي اولين بار ملزم به پرداخت مبلغ پنج ميليون(5.000.000)ريال جريمه و براي باردوم، خودرو براي مدت يكماه متوقف و مجاز به تردد نخواهد بود و براي بار سوم ضمنتوقف و ابطال مجوز, فرد خاطی مجاز به ارائه درخواست براي ورود خودروي ساخت خارج ازكشور به داخل منطقه نخواهد بود.

8-9- هرگونه فروش یا واگذاری خودرو منوطبه اخذ موافقت گمرک سازمان و راهنمائی و رانندگی منطقه میباشد .بدیهی است نقل وانتقال پلاک و خودرو می بایست در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد .

9-9- چنانچهخودرو در اثر سانحه یا استهلاک قابل استفاده نباشد , صاحب آن مکلف است مراتب را بهگمرک سازمان و راهنمائی و رانندگی منطقه اعلام نماید . واحدهای مزبور ضمن بررسیسوابق و در صورت انطباق کامل مشخصات خودرو با اسناد و مدارک مربوط , اقداماتقانونی لازم را معمول نموده و مراتب را صورت مجلس می نماید. یک نسخه از صورت مجلسمذکور به صاحب خودرو تسلیم و نسخه دیگر جهت ضبط در سابقه , به گمرک منطقه ارسالمیگردد .

10-9- برای خروجاز محدوده قانونی منطقه و ورود به سرزمین اصلی , در اجرای مقررات صادرات و وارداتو قانون امور گمرکی , صاحبان خودرو موظفند به گمرک منطقه مراجعه و مجوز لازم رااخذ و سپس مبادرت به خروج از محدوده مورد نظر نمایند . در صورت تخلف از مقرراتجاری , صاحبان خودرو طبق موازین قانونی پاسخگو بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی دراین زمینه نخواهد داشت .

 

فصل چهارم: نحوه اخذ عوارض از خودروهای ساخت خارج از کشور

ماده 10 وارد کننده موظف است اظهارنامه حاویمشخصات خودرو را به همراه اسناد مربوطه به گمرک سازمان تسلیم نماید .

1-10- گمرک سازمان پس از رسیدگی بهاظهارنامه و اسناد مربوط عوارض ورود را که معادل پنج تا چهل و پنج درصد  ارزش سیف کالا میباشد(به استناد بند 3-8 تصویبنامه شماره 65648/ت 119 ک مورخ 01/12/1373 و اصلاحات بعدی آن)و توسط هیات مدیرهسازمان تعیین و ابلاغ خواهد شد , وصول می نماید .

2-10- به عوارض ورود خودرو های فاقدنمایندگی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی وارد میشود , معادل پنج(5)درصد اضافه میشود.

3-10- به خودروهائی که اسناد و مدارک آنهاحاکی از واردات از کشور مبدا میباشد تا بیست(20)درصد عوارض متعلق تخفیف داده میشود.

4-10- به خودروهائی که دارای نمایندگی وخدمات بعد از فروش در منطقه باشد معادل ده(10)درصد عوارض متعلق تخفیف داده میشود .

5-10- فهرستعوارض(ورود , شماره گذاری و سالیانه)برای هرسال توسط هیات مدیره سازمان با رعایتضوابط مربوط تعیین و جزلاینفک این شیوه نامه خواهد بود .

6-10- وارد کننده موظف است پس از پرداختعوارض و اخذ گواهی از گمرک سازمان , به همراه خودرو و اسناد مربوطه به واحدراهنمائی و رانندگی مستقر در منطقه جهت شماره گذاری مراجعه نماید . واحد مزبور پساز بررسی اسناد و مدارک یاد شده و احراز شرایط قانونی , براساس آئین نامه شماره27115/ت94ک مورخ 22/08/1373 نسبت به تعیین شماره پلاک و نصب آن و صدور کارتشناسائی خودرو اقدام خواهد نمود .

7-10- واحد راهنمائی و رانندگی مستقر درمنطقه پس از نصب پلاک و صدور کارت شناسائی برای خودرو مراتب را به گمرک سازماناعلام می نماید .

8-10- گمرک سازمان ضمن صدور اجازه تردددر محدوده قانونی تعیین شده , نسبت به ثبت شماره پلاک و دیگر مشخصات در سوابقاقدام خواهد نمود .

9-10- گمرک سازمان شماره پلاک و مشخصاتهر خودرو را براساس آمار ورود خودروها, به گمرک منطقه اعلام خواهد نمود .

تبصره 3 : در مورد كاركنان سازمان منطقه آزادارس و موسسات تابعه و شركتهاي وابسته، از بابت عوارض گمركي ورود خودرو , هیچگونهوجهی براي يكبار در طول مدت خدمت دریافت نمي گردد.

تبصره 4 : ورود خودرو با قیمت پائینتر از 8.000دلار ممنوع میباشد .

تبصره 5 : ورود خودروهای بدون  ABS(سیستم ترمز بدون قفل) و ایربگ دوبل ممنوع میباشد .

تبصره 6 : انواع خودروهای سواری دارای پلاکمعوض از عوارض معاف میباشند .

تبصره 7: ورود خودروهای تصادفی ممنوع میباشد.

ماده11ـ واردات خودروهاي سنگين طبقماده 1 متناسب با سال ساخت ميلادي حداکثر تا ده(10)سال زیر مدل سال بشرط صفر بودنکیلومتر مجاز است. عوارض اين خودروها براساس سال ساخت طبق جدول صفحه بعد خواهد بود.

1-11- ورود ماشین آلات راهسازی , ساختمانیو کشاورزی , وسائط نقلیه امدادی اعم از انتظامی , آتش نشانی , آمبولانس , بهداشتیو درمانی , تعمیرات اضطراری , برق , گاز و آب و نیز موتور سیکلت صرف نظر از سالساخت با تائید کاردان فنی راهنمائی و رانندگی منطقه مجاز میباشد .